Chinese Alphabets

Home Chinese Characters Chinese Alphabets

 

 

Continue from previous page Chinese Character Alphabets:

 

 

The following are the common combinations of initial consonants and the vowels:

Chinese Alphabets A-G:

A

a, ai, an, ang, ao


B

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu


C

ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo


D

da, dai, dan, dang, dao, de, den, dei, deng, di, dia, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo


E

e, ei, en, eng, er


F

fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu


G

ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo


 

Chinese Alphabets H-O:

H

ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo


J

ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun


K

ka, kai, kan, kang, kao, ke, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo


L

Chinese Alphabets


M

m, ma, mai, man, mang, mao, me, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu


N

Chinese Alphabets


O

o, ou


 

Chinese Alphabets P-S:

P

pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu


Q

qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun


R

ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, ruan, rui, run, ruo


S

sa, sai, san, sang, sao, se, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo


Chinese Alphabets T-Z:

T

ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo


W

wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu


X

xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun


Y

ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yo, yong, you, yu, yuan, yue, yun


Z

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo

 

Some of the China Highlights

 

 

Which visa do you need to go to China?

 

Home Chinese Characters Chinese Characters Alphabet Chinese Alphabets

 


 

 

 

China Highlights